Bakgrunn for prosjektet

Norge trenger tilgang på mer fornybar kraft. Samfunnet skal elektrifiseres for å redusere forbruket av fossile energikilder og nå klimamålene. Mer kraft skal bidra til at eksisterende industri blir mer bærekraftig og muliggjøre ny grønn næring og verdiskaping. Vindkraft på land har i dag den laveste kostnaden for ny kraft og er den kraftkilden som på kort og mellomlang sikt gjør det mulig å øke produksjonen.

Det er bygget flere vindkraftanlegg i samme område, Søndre Bjerkreim, Måkaknuten og Stigafjellet. Moifjellet er lokalisert mellom de eksisterende vindkraftanleggene. Vindressursene i dette området er svært gode.

Hvis prosjektet blir realisert vil kommunen få eiendomsskatt og produksjonsavgift i tillegg til andel av naturressursskatten. Vindkraftprosjektet vil også i seg selv skape arbeidsplasser i Bjerkreim – både direkte og indirekte i utviklingsfasen, og 10-15 direkte heltidsjobber i driftsfasen. Prosjektet vil også gi mer kraft som er med å styrke konkurransekraften til eksisterende industri og legge til rette for ny industriutvikling og lokal verdiskaping.

All kraftutbygging krever arealer og gir naturinngrep. Statkraft vurderer derfor natur- og miljøhensyn nøye og ser på mulige avbøtende tiltak før vi beslutter å gå videre med prosjekter. Vi har et sterkt fokus på bærekraft. Utbyggingen skal gjennomføres på en mest mulig skånsom måte for natur og omgivelser.

Statkraft er 100 prosent eid av den norske stat og har bygget og driftet kraft i Norge i mer enn 125 år. Vi er en langsiktig og forutsigbar eier med fokus på lokal verdiskaping. Statkraft er den største aktøren på vindkraft i Norge med mer enn 20 års erfaring.

Nøkkeltall: 

 • Vindkraftverket meldes med et planområde på 15,4 km2
 • Området anslås å kunne romme inntil 40 vindturbiner i størrelsesorden 6-7 MW med en totalhøyde rundt 180-200 meter
 • Total installert effekt vil være ca. 260 MW
 • Årlig produksjon vil være ca. 850 GWh, noe som tilsvarer årsforbruket til ca. 53 000 husstander

Statkraft har inngått avtaler med alle grunneiere innenfor planområdet, og er i dialog med LNett/Statnett om nettilknytningen. Atkomstvei planlegges fra Time kommune, men andre alternativer skal også vurderes.  

Prosjektets tidslinje

 • 1. Juni 2023 - Melding med forslag til konsekvensutredningsprogram

  Dette var første steg i konsesjonsprosessen og ble sendt inn før nytt regelverk trådte i kraft.

 • September 2023 - Politisk behandling oppstart planprosess

  Nytt regelverk i kraft 1. juli 2023, og det gjennomføres en områderegulering parallelt med konsesjonsprosessen. 

 • September 2023 - Varsel om oppstart og kunngjøring planprogram og melding med forslag til KU program

  Det skal gjennomføres felles konsekvensutredning, som dekker både plan- og konsesjonsprosessen. Dokumentet erstatter melding som ble sendt inn 1. juni

 • Planprogram med forslag til utredningsprogram for vindkraftverk - tilleggsvarsel om utvidelse av plangrensen

  Det sendes tilleggsvarsel/-melding for å inkludere en utvidelse av planområdet mot Moi i nord for alternative atkomstveier, samt en mindre utvidelse mot Langavatnet i nordøst.

 • April 2024 - Fastsettelse av KU program

  Etter endt høring for å få innspill fra interessenter.

 • 2024 - Planforslag og konsesjonssøknad

  Sendes inn etter gjennomført utredning og dialog med interessenter.

 • 2025 - Planvedtak og konsesjonsvedtak

  Kommunen og NVE fatter vedtak som muligjør en ubygging

 • 2026/27 - Byggestart

 • 2028 - Drift

  Byggeprosjektet er fullført og fornybar kraft kan produseres

Articles

Vindmølle

Vanlige spørsmål og svar

Her finner du oversikt over spørsmål og svar om prosjektet og om vindkraft generelt.

Les mer

Prosjektoppdateringer

Her finner du de siste oppdateringene fra prosjektet. 

Les mer

Kontakt oss

Andreas Stokker smiler inn i kameraet
Andreas Stokke
Prosjektleder
Mann som smiler
Geir Fuglseth
Pressekontakt